Malachitová zelená – oxalát (C.I. 42000)

Katalógové číslo , 25g001188
Vzorec:C52H54N4O12
M.h.:927.01 g/mol
CAS:2437-29-8
EINECS:219-441-7

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H301: Toxický po požití.
H318: Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H361d: Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.
H410: Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280: Noste ochranné okuliare.
P305+P351+P338:PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P308+P310: Po expozícii alebo podozrení z nej: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.