Sorban draselný 99%

[Sorbic acid potassium salt, Potassium sorbate]

Katalógové číslo, 500g000225
Vzorec:C6H7KO2
M.h.:150.22 g/mol
CAS:24634-61-5
EINECS:246-376-1

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

Pozor

H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.

P264 Po manipulácii starostlivo umyte pokožku.
P280 Noste ochranné okuliare/ ochranu tváre.
P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P337 + P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.