Šťavelan diamónny monohydrát p.a.

[di-Ammonium oxalate monohydrate]

Katalógové číslo, 500g000229
Vzorec:(NH4)2C2O4 . H2O
M.h.:142,11 g/mol
CAS:6009-70-7
EINECS:238-135-4

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

Pozor

H302 + H312: Škodlivý pri požití alebo kontakte s pokožkou.

P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.