Šťavelan sodný p.a.

[Oxalic acid disodium salt]

Katalógové číslo, 250g003169
Vzorec:C2Na2O4
M.h.:134 g/mol
CAS:62-76-0
EINECS:200-550-3

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

Pozor

H302 + H312: Zdraviu škodlivý pri požití alebo pri styku s kožou.

264 Po manipulácii starostlivo umyte pokožku.
P270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.
P280 Noste ochranné rukavice/ ochranný odev.
P301 + P312 + P330 PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ
TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. Vypláchnite ústa.
P302 + P352 + P312 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody. Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.