Tetrahydrofurán p.a.

Katalógové číslo, 250g001151
Vzorec:C4H8O
M.h.:72,11g/mol
CAS:109-99-9
EINECS:203-726-8

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H225: Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H302: Škodlivý po požití.
H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335: Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H351: Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.

EUH019: Môže vytvárať výbušné peroxidy.

P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou.
Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P308 + P313: Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.
P403 + P233: Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.