Thiomočovina p.a.

[Thiourea,Thiocarbamide]

Katalógové číslo, 1kg003204
Vzorec:CH4N2S
M.h.:76,12 g/mol
CAS:62-56-6
EINECS:200-543-5

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

Pozor

H302: Škodlivý po požití.
H351: Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.
H361d: Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.
H411: Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P201: Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.
P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P301 + P312 + P330 PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. Vypláchnite ústa.
P308 + P313: Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/
starostlivosť.