Etylénglykol p.a. 99%

[Glycol, 1,2 – Ethanediol]

Katalógové číslo 000922
Vzorec:C2H6O2
M.h.:62.07 g/mol
CAS:107-21-1
EINECS:203-473-3

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

Pozor

H302:Škodlivý po požití.
H373:Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii požitím.

P260:Nevdychujte prach/ dym/ plyn/ hmlu/ pary/aerosóly.
P270:Pri používaní výrobku nejedzte,nepite ani nefajčite.
P301+P312:PO POŽITÍ:Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.