Chlórňan sodný

[Sodium hypochlorite]

Katalógové číslo 000066
Vzorec:ClNaO
M.h.:
CAS: 7681-52-9
EINECS:231-668-3

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H314: Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H400: Veľmi toxický pre vodné organizmy.
EUH031: Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje toxický plyn.

P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280: Noste ochranné rukavice/ ochranný odev/ ochranné okuliare/ ochranu tváre.
P301 + P330 + P331: PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.
P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P309 + P310: Po expozícii alebo pri zdravotných problémoch: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.