Hydroxid draselný p.a.

[Potassium hydroxide]

Katalógové číslo 000142
Vzorec:KOH
M.h.:56.11 g/mol
CAS: 1310-58-3
EINECS:215-181-3

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H290: Môže byť korozívna pre kovy.
H314: Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.   
H302: Škodlivý po požití.

P234: Uchovávajte iba v pôvodnom balení. P260: Nevdychujte prach ani hmlu.
P280: Použite ochranné rukavice/ ochranný odev/ ochranu očí/ ochranu tváre/ ochranu sluchu.
P301 + P312: PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.
P303 + P361 + P353: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu.
Pokožku ihneď opláchnite vodou.
P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou.
Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.