Dodecylsíran sodný p.a.

[Lauryl sulfate sodium salt]

Katalógové číslo 001503
Vzorec:C12H25NaO4S
M.h.:288.37 g/mol
CAS:151-21-3
EINECS:205-788-1

Bezpečnostné informácie podľa GHS.

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H228: Horľavá tuhá látka.
H302: Škodlivý po požití.
H315: Dráždi kožu.
H318: Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H335: Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H412: Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla.
P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280: Noste ochranné okuliare.
P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou.
Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P313: Vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.